1. W Inauguracji może wziąć udział patrol liczący od 8 do 15 osób wraz z patrolowym oraz posiadający pełnoletniego opiekuna.
2. W wyjątkowych sytuacjach opiekunem patrolu może być osoba niezrzeszona, która zostanie zaakceptowana przez komendę macierzystego hufca. Patrol jest rejestrowany do danej grupy metodycznej. W skład patrolu mogą wchodzić osoby z sąsiedniej grupy metodycznej o ile ich liczebność nie stanowi więcej niż 20%.
3. Patrol jest zobowiązany do okazania w dniu przyjazdu i posiadania w czasie trwania Inauguracji polisy NNW patrolu (obejmującej udział w zlocie), skompletowanej apteczki, listy uczestników wraz z numerami Karty Członkowskiej ZHP (numerami z Ewidencji) i zgód rodziców na wyjazd dla osób niepełnoletnich. Komendanci poszczególnych programów dla grup metodycznych mogą wymagać dodatkowych dokumentów potrzebnych do udziału patrolu w zaplanowanych punktach programu.
4. W trakcie realizacji każdego z punktów programu Inauguracji opiekun patrolu ma obowiązek przebywania z patrolem.
5. Uczestnicy ubezpieczają się i dojeżdżają na własny koszt.
6. Instruktorzy, członkowie starszyzny oraz seniorzy zgłaszają swój udział w Inauguracji indywidualnie.
7. Rejestracja na Inaugurację odbywa się poprzez elektroniczny formularz zgłoszeń na stronie www.inauguracja.krakowska.zhp.pl i wpłatę obowiązkowego wpisowego do 7 września 2018r.
8. Na Inaugurację zostaną zakwalifikowane patrole zuchowe, harcerskie, starszoharcerskie, wędrownicze oraz instruktorzy, członkowie starszyzny i seniorzy spełniający warunki zapisane w regulaminie.
9. Imienną listę członków patrolu opiekun zobowiązany jest dostarczyć kadrze Inauguracji w chwili rejestracji na zlocie w dniu 21.09.2018r.
10. Zgłoszenia odbywają się drogą elektroniczną poprzez formularze

 

PARTNERZY

Powiat Krakowski
Gmina Zabierzów
Gmina Michałowice
Gmina Zielonki
 

zhp gorczański logo